ALV maandag 8 juni 2015

Het Algemeen Bestuur nodigt alle leden uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op maandag 8 juni 2015, om 20.00 uur in het clubhuis

De agenda is als volgt:
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Notulen van de Algemene Leden Vergadering van 12 december 2014
5. Algemeen jaarverslag 2014
6. Financieel jaarverslag 2014
7. Verslag kascommissie
8. Décharge van het hoofdbestuur over het in 2014 gevoerde beleid
9. Benoemen leden kascommissie
10. Mutaties in het hoofdbestuur:

  • De voorzitter, Rob Janssen, treedt af en is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt Bart van Leerdam voor als nieuwe voorzitter.
  • Marian de Haan treedt af en is herkiesbaar.
  • Administratief penningmeester Gerard Kitslaar treedt af.

Bestuursleden worden schriftelijk kandidaat gesteld door het hoofdbestuur of schriftelijk door tenminste tien leden tot uiterlijk drie dagen vóór aanvang van de vergadering.
11. Rondvraag
12. Sluiting