Algemene Ledenvergadering PH maandag 14 december 2015 20.00uur

Het algemeen bestuur nodigt alle leden uit om de ALV bij te wonen. Deze ALV vindt plaats op 14 december 2015, om 20.00 uur, in het clubhuis.
De voorlopige agenda is als volgt:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Notulen vorige vergadering
4. Benoeming lid kascommissie ter vervanging van Rob Pietjouw
5. Vaststellen meerjarenplan 2016 - 2020
6. Vaststellen jaarplan en begroting 2016
7. Vaststellen contributievoorstel
8. Uitloting obligaties
9. Rondvraag
10. Sluiting