Jeugdatletiek, Bestuur en Organisatie

Inleiding

Prins Hendrik heeft een gymnastiek- en atletiekafdeling. In dit hoofdstuk wordt alleen ingegaan op de organisatie van de atletiekafdeling. De jeugdatletiekcommissie valt onder het Atletiek Trim Bestuur (ATB). De voorzitter van de JAC maakt deel uit van het ATB.

 

Het algemeen bestuur

Het hoogste orgaan van de vereniging is de algemene ledenvergadering, die statutair minimaal eenmaal per jaar bijeenkomt. Met name voor begroting en jaarrekening. In de huidige structuur is dit één ledenvergadering, die zowel over zaken betreffende atletiek/trim/wandelen en over zaken betreffende gymnastiek gaat.
In de afgelopen jaren heeft de ontwikkeling van meer zelfstandige afdelingen langzaam vorm gekregen. Beide geledingen hebben taken gedelegeerd gekregen van het algemeen bestuur. En het is de bedoeling dat de eigen begrotingen, waarmee nu al gewerkt wordt, niet alleen taakstellend voor de afdelingen zijn, maar dat de afdelingen ook in principe verantwoordelijk blijven voor de negatieve financiële afwijkingen van de begroting. Het algemeen bestuur kan in het verenigingsbelang tekorten vooraf in de begroting vanuit algemene middelen of vanuit één van de afdelingen dekken, maar is er eenmaal een goedgekeurde begroting dan kan een afdeling daar niet ten koste van de andere afdeling financieel gaten laten vallen.

Door de algemene ledenvergadering is een algemeen bestuur gekozen. Dit bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester. Daarnaast maken de voorzitters van atletiek/trim/wandelen en van de gymnastiekafdeling er deel van uit. In verband met de eigen verantwoordelijkheden van de afdelingen is voor een algemeen bestuur van beperkte omvang gekozen.

 

Atletiek Trim Bestuur

Atletiek, trim en wandelen wordt aangestuurd door een afdelingsbestuur.
Bij dit bestuur ligt de zorg dat de trainingsgroepen goed functioneren, er goed kader aanwezig is, wedstrijden en evenementen goed verlopen (o.a. door voor voldoende vrijwilligers en jury te zorgen), inkomsten en uitgaven binnen de door de ledenvergadering vastgestelde begroting blijven.

 

Jeugdatletiekcommissie

Sinds 1958 kent Prins Hendrik jeugdatletiek. In 1970 werd de jeugdatletiekcommissie (JAC) opgericht. Deze commissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een wedstrijdsecretaris (die zorgt voor de wedstrijdinschrijving) en alle jeugdtrainers. De belangrijkste taak van de JAC is er voor zorgen dat de trainingsgroepen goed functioneren en dat er voldoende goed geschoolde trainers zijn.

 

Wedstrijdorganisatie

De organisatie van deze wedstrijden gebeurt in projectvorm onder verantwoordelijkheid van het Atletiek Trim Bestuur (ATB) Iedere wedstrijd is een project op zich, waarbij een projectleider fungeert als coördinator van de uit te voeren activiteiten. De projectleider betrekt de volgende disciplines bij de organisatie:

  • de topjurycoördinator werft de topjury (wedstrijdleider, scheidsrechter, starter, startcommissaris, microfonist e.d.) voor de verschillende wedstrijden.
  • de jury- en vrijwilligerscoördinator werft de juryledenen vrijwilligers voor de wedstrijden.
  • het wedstrijdsecretariaat verzorgt de inschrijving van deelnemers, de registratie van de prestaties en het distribueren van de uitslagen.
  • de pr-functionaris verzorgt de public relations en heeft contacten met de diverse media.
  • de sponsorcommissie werft sponsors en onderhoudt de contacten met hen.
  • de materiaalcommissie verzorgt de inrichting van de baan, de indooraccomodatie en het parcours bij weg- en veldwedstrijden.
  • Daarnaast heeft de projectleider in dit verband contact met de barcommissie (t.b.v. inkoop), de medische commissie (t.b.v. EHBO-vrijwilligers) en de penningmeester (t.b.v. begroting en exploitatie).

Er zijn dus veel medewerkers betrokken bij de organisatie van een wedstrijd.

 

Jongerencomité

We beschikken bij Prins Hendrik over een jongerencomité die heel actief is in het organiseren van activiteiten voor de leden van de vereniging. Het JC is vooral bekend van de organisatie van de jeugdkampen. Naast de jeugdkampen organiseert het JC: (thema) feesten (van jong tot oud), sinterklaasochtend en bestaan er plannen voor de organisatie van zeskampen en andere kleine activiteiten bij wedstrijden en trainingen.
Door middel van deze activiteiten brengt het JC de leden dichterbij elkaar en wordt de goede sociale sfeer die er bij Prins Hendrik hangt behouden.
Voor meer informatie over de activiteiten van het JC wordt verwezen naar posters, brieven, de website en het clubblad.

 

Vrijwilligers

Geen vereniging kan bestaan zonder een enthousiaste groep vrijwilligers, geen wedstrijd kan worden gehouden zonder voldoende juryleden, geen training kan worden gegeven zonder trainers. Gelukkig kan Prins Hendrik beschikken over veel vrijwilligers, maar we kunnen altijd hulp gebruiken. Vind u het leuk om iets voor de vereniging te doen meld u dan bij Pieter van der Heijden:
E-mail: p.vdheijden@mailned.nl
Telefoon: 06 48 920 383. Aarzel niet, alle kunde en hulp kunnen wij als Prins Hendrik goed gebruiken.

 

Ledenadministratie en contributie

Voor de actuele contributiebedragen wordt verwezen naar de site van Prins Hendrik of het clubblad. De contributie wordt ieder kwartaal via een automatische incasso geïnd.

Jeugdleden moeten beschikken over een wedstrijdlicentie van de atletiekbond (KNAU). De kosten van de wedstrijdlicentie is niet in de contributie inbegrepen. Deze wordt apart met de leden afgerekend.

U dient er zelf voor te zorgen dat uw automatische overboeking van de contributie wordt stopgezet.

Adreswijzigingen en opzeggingen dienen schriftelijk maar bij voorkeur per e-mail te worden doorgegeven aan de ledenadministratie:

Thea Goossens
Klein brabant 4
5262 RK Vught
073 6564413
phlid@home.nl

Opzegging van het lidmaatschap kan volgens de statuten slechts geschieden (schriftelijk of per e-mail) tegen het einde van een kwartaal met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. (Dat wil zeggen dat de opzegging minimaal vier weken voor het einde van een kwartaal bij de ledenadministratie binnen moet zijn, anders is men ook het volgende kwartaal nog lid).