Algemene Leden Vergadering 13 juni 2016 20.00

Het algemeen bestuur nodigt alle leden uit voor de Algemene Leden Vergadering. Deze vindt plaats op maandag 13 juni 2016 om 20.00uur in het clubhuis aan de Sportlaan 1 te Vught.
 
 
Voorlopige agenda algemene vergadering 13 juni 2016:
 
 1. Opening

 2. Vaststellen agenda

 3. Mededelingen

 4. Notulen algemene vergadering d.d. 14 december 2015

 5. Verantwoording 2015

  1. Behandelen jaarverslag 2015

  2. Behandelen financieel verslag 2015

  3. Rapportage kas controle commissie over 2015

  4. Voorstel décharge algemeen bestuur over het in 2015 gevoerde beleid

 6. Mutaties algemeen bestuur

  1. Terugtreden Frans Kortbeek als voorzitter van het Atletiek- en Loopsportbestuur, en

   daarmee als lid van het Algemeen Bestuur

  2. Terugtreden Truus Gehrels-Kolthof als secretaris van het Algemeen Bestuur

  3. Voorstel benoemen Raymon van den Berg als voorzitter van het Atletiek- en

   Loopsportbestuur, en daarmee als lid van het Algemeen Bestuur.

  4. Voorstel benoemen Janneke Schreuder als secretaris van het Algemeen Bestuur

 7. Nagekomen punten

 8. Rondvraag

 9. Sluiting

M.b.t. de punten 6c en 6d: Krachtens artikel 9 lid 2 van de statuten van de vereniging is het voor leden mogelijk tegenkandidaten aan te dragen. Deze kandidatuur dient tenminste drie dagen vóór aanvang van de algemene vergadering door tenminste tien leden schriftelijk bij de secretaris worden aangeleverd.