Profiel van een trainer

Trainerscoördinator binnen PH loopsportafdeling

De afdeling loopsport binnen Prins Hendrik wordt bestuurd door de loopsportcommissie. Deze commissie is verantwoordelijk voor de trainingen en de loopsportevenementen en alles wat daarmee samenhangt. Vanuit de loopsportcommissie is de trainerscoördinator overall verantwoordelijk voor het goed verlopen van de trainingen en eerste aanspreekpunt voor de trainers.

Taken en verantwoordelijkheden

 • De trainerscoördinator zorgt in overleg met de desbetreffende groepscoördinatoren en trainers voor het inzetten van trainers over de verschillende groepen;
 • is het eerste aanspreekpunt voor nieuwe loopsportleden, groepscoördinatoren en de loopsportcommissie;
 • onderhoudt actief contact met de groepscoördinatoren en reactief met trainers;
 • houdt toezicht op de kwaliteit van de trainingen en trainingsgroepen en zorgt dat er geen groepen trainen onder auspiciën van Prins Hendrik zonder begeleiding van een gekwalificeerde trainer van Prins Hendrik;
 • zorgt, geadviseerd door de vakgroep, voor een goede structuur en inrichting van de loopsportafdeling voor wat betreft niveaus en groepen.
 • zorgt voor een volledige bezetting van de groepen (lukt het de trainer niet een assistent-trainer in te schakelen, dan kijkt hij in overlegt met de trainerscoördinator naar een oplossing);
 • controleert en accordeert, in overleg met de vakgroep alle jaarplannen en trainingsschema’s;
 • is voorzitter en heeft en actieve bijdrage bij het coördinatorenoverleg en vakgroepoverleg;
 • woont het loopsportcommissieoverleg bij en heeft hierin een actieve bijdrage;
 • woont ad hoc / op verzoek van de groepscoordinator de niveaugroepsoverleggen bij.
 • verwerkt ingekomen declaraties van de trainers;
 • verwerkt de mail die binnenkomt op het adres van de loopsportcommissie;
 • stuurt kaderleden en stagiaires aan voor zover deze actief zijn binnen de loopsportafdeling en niet zijn gekoppeld aan een looptrainer.
 • zorgt vanuit de loopsportafdeling voor aanlevering van content voor op de PH-website, zoals informatie over trainingen en trainers, schema’s en jaarplannen;
 • onderhoudt contact met de AtletiekUnie, PH bestuur en loopsportcommissie;
 • is verantwoordelijk voor instroom en uitstroom van trainers en houdt op minimaal een maal per jaar een functioneringsgesprek met iedere trainer (na afstemming met de groepscoordinator).

Kennis en Vaardigheden

 • De trainerscoördinator beschikt over minimaal HBO-werk- en denkniveau liefst in relatie tot sporten en/of hardlopen;
 • beschikt over minimaal diploma Looptrainer 3 of vergelijkbaar, verkregen via de Atletiekunie;
 • heeft bij voorkeur leidinggevende ervaring, liefst in een omgeving waarin vrijwilligers werkzaam zijn;
 • kan uitleggen dat we onze verenigingsleden zien als ‘klanten’.

Sociale en communicatieve vaardigheden

 • De trainerscoördinator beschikt over een natuurlijk overwicht en coördineert de trainers gestructureerd, gedreven en met enthousiasme.
 • houdt zich aan gangbare normen, spelregels en gewoonten binnen de vereniging;
 • initieert nieuwe ontwikkelingen en staat open voor suggesties en ideeën die worden aangedragen door de looptrainers;
 • werkt collegiaal samen met de trainers van de afdeling loopsport en is  open en transparant in de communicatie met hen;
 • zorgt voor informatievoorziening naar groepscoördinatoren en trainers;
 • is eerste aanspreekpunt voor groepscoördinatoren binnen de niveaugroep;
 • is bereikbaar voor alle trainers binnen de loopsportafdeling in geval van escalatie of zaken die de trainer niet bij de groepscoordinator wenst neer te leggen.

De trainerscoordinator heeft recht op een vrijwilligersvergoeding. Van de trainer wordt verwacht dat hij/zij loyaal is aan PH en transparant is over privé ondernemingen in hetzelfde werkveld.

 

Looptrainer binnen PH loopsportafdeling

Het verzorgen van kwalitatief goede trainingen is niet eenvoudig en zeker geen routineklus. Het is daarom noodzakelijk dat de trainers binnen de afdeling loopsport voldoen aan een aantal eisen en wensen, waardoor de lopers veilig en zoveel mogelijk blessurevrij kunnen sporten.

We maken onderscheid tussen trainers en assistent-trainers. Trainers zijn de eerst aangesprokene en verantwoordelijke voor de aan haar/hem toegewezen groep. Assistent–trainers ondersteunen de trainer en vervangen haar/hem incidenteel.

Taken en verantwoordelijkheden

 • De looptrainer verzorgt een complete training volgens het trainingsschema en jaarplan met oog voor ordelijke organisatie, veiligheid en blessurepreventie;
 • is in staat iemand een goede looptechniek aan te leren door deze helder op de groep of individuele loper  over te brengen;
 • heeft oog voor sociale aspecten en roept met enthousiasme op tot betrokkenheid en inzet van de groep bij oefeningen en opdrachten. (Plezier moet centraal staan bij recreatief hardlopen);
 • is in staat gedegen jaarplannen en schema’s op te stellen;
 • is in staat (in samenwerking) op basis van draaiboeken loopevenementen te organiseren en kan deelname aan wedstrijden stimuleren;
 • neemt deel aan niveaugroepsoverleg met collega-trainers en de groepscoordinator.

Kennis en Vaardigheden

 • De looptrainer beschikt over minimaal MBO-werk- en denkniveau liefst in relatie tot sporten en/of hardlopen;
 • beschikt over minimaal een diploma Looptrainer 3 of vergelijkbaar, verkregen via de Atletiekunie en houdt de licentiepunten actueel;
 • beschikt over een certificaat reanimeren met AED;
 • kan uitleggen dat we onze verenigingsleden zien als ‘klanten’;
 • kan uitleg geven over bouw en functioneren van de belangrijkste lichaamsonderdelen specifiek in relatie tot het lopen;
 • kan uitleg geven met betrekking tot het aanleren van looptechniek, loopscholing en verantwoord bewegen.

Sociale en communicatieve vaardigheden

 • De looptrainer beschikt over een natuurlijk overwicht en leidt de groep recreatielopers met kalmte en beheersing;
 • houdt zich aan gangbare normen, spelregels en gewoonten binnen de vereniging;
 • staat open voor nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen binnen de Atletiekunie en Prins Hendrik, voor zover zij binnen het kader vallen van de loopsporttrainers en conformeert zich hieraan;
 • werkt collegiaal samen met de assistent-trainers van zijn groep en betrekt hen in de praktische uitvoering van de training en begeleidt hen;
 • werkt collegiaal samen met de trainers van de afdeling loopsport. Communiceert open en transparant met collega-trainers, waarbij de groepscoördinator zijn eerste aanspreekpunt is;
 • staat open voor feedback en kan deze feedback ook vertalen naar de praktijk.

De trainer heeft recht op een vrijwilligersvergoeding. Van de trainer wordt verwacht dat hij/zij loyaal is aan PH en transparant is over privé ondernemingen in hetzelfde werkveld.

 

Groepscoördinator / looptrainer binnen PH loopsportafdeling

Het verzorgen van kwalitatief goede trainingen is niet eenvoudig en zeker geen routineklus. Het is daarom noodzakelijk dat de trainers binnen de afdeling loopsport voldoen aan een aantal eisen en wensen, waardoor de lopers veilig en zoveel mogelijk blessurevrij kunnen sporten.

We maken onderscheid tussen trainers en assistent-trainers. Trainers zijn de eerst aangesprokene en verantwoordelijke voor de aan haar/hem toegewezen groep. Assistent–trainers ondersteunen de trainer en vervangen haar/hem incidenteel.

Binnen de afdeling loopsport van Prins Hendrik wordt gewerkt met verschillende niveaugroepen (A, B, C, Evenementgroepen, Prestatiegroepen). Per niveau is de groepscoördinator het eerste aanspreekpunt voor de andere trainers op hetzelfde niveau en voor de loopsportcommissie.

Taken en verantwoordelijkheden

 • De groepscoördinator/ looptrainer verzorgt een complete training volgens het trainingsschema en jaarplan met oog voor ordelijke organisatie, veiligheid en blessurepreventie;
 • is in staat iemand een goede looptechniek aan te leren door deze helder op de groep of individuele loper over te brengen;
 • heeft oog voor sociale aspecten en roept met enthousiasme op tot betrokkenheid en inzet van de groep bij oefeningen en opdrachten. (Plezier moet centraal staan bij recreatief hardlopen);
 • maakt één maal per jaar het jaarplan en eenmaal per kwartaal het trainingsschema voor het betreffende niveau en levert deze aan bij de trainerscoördinator uiterlijk 1 maand voor het nieuwe kwartaal c.q. jaar, zodat deze kan worden vastgesteld door de vakgroep;
 • deelt de jaarplannen en schema’s met de andere trainers binnen hetzelfde niveau;
 • is in staat (in samenwerking) op basis van draaiboeken loopevenementen organiseren en kan deelname aan wedstrijden stimuleren;
 • organiseert en is voorzitter bij de niveaugroepsoverleggen met trainers binnen hetzelfde loopniveau
 • begeleidt de trainers met tops en tips;
 • bekijkt samen met de trainers van zijn niveaugroep naar de verdeling van trainers over de trainingsgroepen;
 • verduidelijkt de inhoud van de (nieuwe) structuur en mogelijkheden van PH loopsportafdeling bij nieuwe lopers.
 • Wanneer nieuwe leden zich melden bij vereniging, zullen zij via de trainerscoördinator worden doorverwezen naar de groepscoördinator. De coördinator plaatst de loper in de juiste groep binnen zijn/haar niveau en introduceert de nieuwe loper bij de trainer van deze groep;
 • woont het coördinatorenoverleg bij en heeft hierin een actieve bijdrage;

Kennis en Vaardigheden

 • De groepscoördinator / looptrainer beschikt over minimaal MBO-werk- en denkniveau liefst in relatie tot sporten en/of hardlopen;
 • beschikt over minimaal diploma Looptrainer 3 of vergelijkbaar, verkregen via de Atletiekunie en houdt de licentiepunten actueel;
 • beschikt over een certificaat reanimeren met AED;
 • kan uitleggen dat we onze verenigingsleden zien als ‘klanten’;
 • kan uitleg geven over bouw en functioneren van de belangrijkste lichaamsonderdelen specifiek in relatie tot het lopen;
 • kan uitleg geven met betrekking tot het aanleren van looptechniek, loopscholing en verantwoord bewegen.

Sociale en communicatieve vaardigheden

 • De looptrainer beschikt over een natuurlijk overwicht en leidt de groep recreatielopers met kalmte en beheersing;
 • houdt zich aan gangbare normen, spelregels en gewoonten binnen de vereniging;
 • staat open voor nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen binnen de Atletiekunie en Prins Hendrik, voor zover zij binnen het kader vallen van de loopsporttrainers en conformeert zich hieraan;
 • werkt collegiaal samen met de trainers van de afdeling loopsport en communiceert open en transparant met collega-trainers en met de leden van de loopsportcommissie;
 • zorgt voor informatievoorziening naar collega-trainers binnen de niveaugroep;
 • is eerste aanspreekpunt voor collega-trainers binnen de niveaugroep;
 • staat open voor feedback en kan deze feedback ook vertalen naar de praktijk.

De trainer heeft recht op een vrijwilligersvergoeding. Van de trainer wordt verwacht dat hij/zij loyaal is aan PH en transparant is over privé ondernemingen in hetzelfde werkveld.

 

Assistent-looptrainer binnen PH loopsportafdeling

Het verzorgen van kwalitatief goede trainingen is niet eenvoudig en zeker geen routineklus. Het is daarom noodzakelijk dat de trainers binnen de afdeling loopsport voldoen aan een aantal eisen en wensen, waardoor de lopers veilig en zoveel mogelijk blessurevrij kunnen sporten.

We maken onderscheid tussen trainers en assistent-trainers. Trainers zijn de eerst aangesprokene en verantwoordelijke voor de aan haar/hem toegewezen groep. Assistent–trainers ondersteunen de trainer en vervangen haar/hem incidenteel.

Taken en verantwoordelijkheden

 • De assistent-looptrainer verzorgt onder begeleiding van de looptrainer (een deel van) een training volgens het trainingsschema en jaarplan met oog voor ordelijke organisatie, veiligheid en blessurepreventie;
 • vervangt de looptrainer bij zijn/haar afwezigheid;
 • is in staat iemand een goede looptechniek aan te leren door deze helder op de groep of individuele loper over te brengen;
 • heeft oog voor sociale aspecten en roept met enthousiasme op tot betrokkenheid en inzet van de groep bij oefeningen en opdrachten. (Plezier moet centraal staan bij recreatief hardlopen);
 • neemt deel aan niveaugroepsoverleg met collega-trainers en de groepscoordinator.

Kennis en Vaardigheden

 • De assistent-looptrainer beschikt over minimaal MBO-werk- en denkniveau liefst in relatie tot sporten en/of hardlopen;
 • beschikt over minimaal een diploma (assistent-) Looptrainer 2 of vergelijkbaar, verkregen via de Atletiekunie en houdt de licentiepunten actueel;
 • beschikt over een certificaat reanimeren met AED;
 • kan uitleggen dat we onze verenigingsleden zien als ‘klanten’;
 • kan uitleg geven met betrekking tot het aanleren van looptechniek, loopscholing en verantwoord bewegen.

Sociale en communicatieve vaardigheden

 • De looptrainer beschikt over een natuurlijk overwicht en leidt de groep recreatielopers met kalmte en beheersing;
 • houdt zich aan gangbare normen, spelregels en gewoonten binnen de vereniging;
 • staat open voor nieuwe ontwikkelingen die zich voordoen binnen de Atletiekunie en Prins Hendrik, voor zover zij binnen het kader vallen van de loopsporttrainers en conformeert zich hieraan;
 • werkt collegiaal samen andere (assistent-) trainers en de groepscoördinator;
 • Communiceert open en transparant met zijn collega (assistent-)trainers, waarbij de looptrainer met wie hij/zij samenwerkt, zijn eerste aanspreekpunt is;
 • staat open voor feedback en kan deze feedback ook vertalen naar de praktijk.

De trainer heeft recht op een vrijwilligersvergoeding. Van de trainer wordt verwacht dat hij/zij loyaal is aan PH en transparant is over privé ondernemingen in hetzelfde werkveld.