Handleiding voor de Loopsportafdeling van de Vughtse sportclub Prins Hendrik

Handleiding voor de loopsportafdeling van de Vughtse Sportclub Prins Hendrik
 
Inleiding
Verantwoordelijkheden loopsportcommissie/trainerscoördinator
Trainers
Niveaus en doorstroming
Wanneer vervallen de trainingen?
Wat te doen bij verhindering
Het inlassen van extra trainingen
Gedragsregels en wetenswaardigheden voor loopsporters
Veiligheid en gezondheid
Vertrouwenspersoon
 
Inleiding

In juni 2009 is door de loopsportcommissie het initiatief genomen om een handleiding op te stellen voor zowel de zittende als de komende trainers van de Afdeling loopsport van de Vughtse Sportclub Prins Hendrik. Dit initiatief kwam voort uit de behoefte om bij het groeien van de afdeling loopsport en de roep om nieuwe trainers nieuw te maken afspraken en reeds in gebruik zijnde afspraken vast te leggen, zodat zowel trainers als loopsporters deze handleiding kunnen gebruiken als naslagwerk.
Uitgangspunt bij het maken van deze handleiding is de visie zoals geformuleerd op de website van Prins Hendrik onder het kopje loopsport>Algemeen:
loopsporter is bedoeld voor wie sport, gezonde conditie, buitenlucht en gezelligheid wil combineren en kiest voor het gezamenlijk lopen van afstanden. De trainingen bestaan afwisselend uit duurlopen of "kort werk" (interval, piramide, etc.). Er wordt een gevarieerd programma aangeboden waaraan ieder op haar of zijn niveau kan meedoen. Tijdens de trainingen wordt ook toegewerkt naar eigen loopsportevenementen en grote evenementen in de omgeving.
Deze handleiding is een dynamisch document, d.w.z. dat de inhoud onderhevig kan zijn aan veranderende inzichten en omstandigheden. Schroom niet als gebruiker/lezer eventuele op- en aanmerkingen bij de loopsportcommissie van onze vereniging kenbaar te maken.

-terug naar boven-
 
Verantwoordelijkheden loopsportcommissie / trainerscoördinator 
De afdeling loopsport wordt bestuurd door een loopsportcommissie. Deze commissie organiseert het dagelijkse loopsportgebeuren: de trainingen en de loopsportevenementen. (Zie hiervoor: ‘loopsportcommissie’.)
De loopsportcommissie is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de afdeling loopsport.
Vanuit de loopsportcommissie is de trainerscoördinator overall verantwoordelijk voor het goed verlopen van de trainingen op de diverse tijdstippen.
Het inzetten van trainers over de verschillende groepen is de verantwoordelijkheid van de trainerscoördinator en geschiedt in overleg met de desbetreffende trainer. 
Het inrichten van een tijdelijke of structureel nieuwe groep gaat in overleg met de trainerscoördinator en met toestemming van de loopsportcommissie.
Er gaan geen groepen trainen onder auspiciën van Prins Hendrik zonder begeleiding van een gekwalificeerde trainer van Prins Hendrik.
Er is één loket voor nieuwe loopsportleden. Potentiële nieuwe loopsportleden melden zich per mail bij de trainerscoördinator.

-terug naar boven-

 

Trainers
Assistent-trainers en hoofdtrainers zijn er voor de loopsporters: het gaat per slot van rekening om het plezier en het welzijn van de loopsporter.
De trainers op de verschillende niveaus maken deel uit van het trainerscorps van de afdeling loopsport van onze vereniging.
Iedere groep op ieder niveau heeft een trainer, die de opleiding Looptrainer 3 met succes heeft gevolgd (hoofdtrainer).
Iedere groep op ieder niveau moet voorzien zijn van een of meerdere assistent-trainers, die de opleiding Looptrainer 2 met succes gevolgd hebben.
Assistent-trainers worden gestimuleerd de opleiding Looptrainer 3 te volgen.
Trainers worden gestimuleerd een trainerslicentie te halen en te actualiseren.
Trainers (hoofd- en assistent-) volgen ieder jaar bijscholing die door de vereniging wordt georganiseerd en bekostigd.
Trainers (hoofd- en assistent-) hebben de EHBO-opleiding met succes gevolgd. Ook reanimatie en AED-gebruik is onderdeel van het vaardighedenpakket van de trainer.
Trainers moeten streng kunnen zijn: niet te veel, te vaak en te hard trainen.
Trainers hebben recht op een vergoeding. Zie ‘Honorering’ en ‘Declaratieformulier’.
Zie ook: ‘Profiel van een trainer’.

-terug naar boven-

 

Niveaus en doorstroming
Binnen de loopsportafdeling kennen we een zestal niveaus waarop getraind wordt (zie ‘Trainingsmogelijkheden’). Deze niveaus zijn structureel aanwezig. 
Op alle niveaus wordt aandacht besteed aan de techniek van het lopen t.w. loopscholing.
In principe leidt ieder niveau op voor doorstroming naar het volgende niveau.
Doorstromen is geen wet van Meden en Perzen. Er zijn loopsporters die om wat voor reden dan ook liever op een bepaald niveau blijven lopen, ook al zouden zij naar een volgend niveau kunnen. Zij conformeren zich dan aan de voorwaarden, die voor het gekozen niveau gelden.
Een trainer kan een loper verplicht naar een vorig niveau verwijzen, indien de trainer dit voor de gezondheid en veiligheid van de betreffende loper noodzakelijk acht. Er moet niet koste wat kost geprobeerd worden om de loper op het betreffende niveau te krijgen. 
loopsporters zijn tot op zekere hoogte vrij in het kiezen van een groep die bij hen past. Er kunnen praktische beperkingen zijn, zoals groepsgrootte en loopcapaciteit. Trainers hebben de verantwoordelijkheid voor een goede begeleiding.  Het initiatief tot overstap kan van de trainer of van de loopsporter uitgaan, in ieder geval overleggen zij met elkaar. Vervolgens overleggen zij samen met de trainer van de nieuwe groep. Daarna kan de overstap (tijdelijk, definitief of proberen) plaatsvinden en is de trainer van de nieuwe groep verantwoordelijk voor een goede begeleiding. Wanneer betrokkenen het onderling niet eens worden, kunnen zij terecht bij de loopsportcommissie.

-terug naar boven-
 
Wanneer vervallen de trainingen?
De trainingen gaan in principe altijd door, op enkele uitzonderingen na:
Bij gevaarlijk weer (noodweer, storm) vervallen alle trainingen.
Op Nieuwjaarsdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag zijn er geen trainingen.
Op 2e Paasdag, Hemelvaartsdag en 2e Pinksterdag zijn de trainingen als op zondag. Op dagen waarop PH een loopsportevenement organiseert vervallen de meeste trainingen.

-terug naar boven-

Wat te doen bij verhindering
Indien een trainer niet in staat is om zijn/haar training te geven (b.v. bij vakantie of drukke werkzaamheden) dan neemt hij contact op met een assistent-trainer om de training over te nemen. Dit zal normaliter de assistent-trainer(s) die tot zijn trainingsgroep behoren. Lukt het de trainer niet een assistent-trainer in te schakelen dan neemt hij contact op met de trainerscoördinator om samen naar een oplossing te zoeken.
Indien een trainer de training van zijn groep heeft overgegeven aan een assistent-trainer dan meldt hij dit via de e-mail aan de trainerscoördinator.

-terug naar boven-
 
Het inlassen van extra trainingen
Een trainer die incidenteel extra trainingen wil inlassen meldt dit aan de trainerscoördinator. Deze trainingen mogen niet gedeclareerd worden.
Het invoeren van structureel extra trainingen (meer dan 3 per maand) op andere dan de afgesproken trainingstijden vindt alleen plaats in overleg met de trainerscoördinator en na goedkeuring van de loopsportcommissie. Deze trainingen mogen gedeclareerd worden.
Het houden van extra trainingen in het kader van een evenement vindt plaats in overleg met de trainerscoördinator.

-terug naar boven-

 

 Gedragsregels en wetenswaardigheden voor loopsporters
Een goed verloop van de trainingen hangt niet alleen af van de trainers, maar ook van de lopers. Speciaal voor hen is er een A4-tje met ‘Gedragsregels en wetenswaardigheden voor loopsporters’.

-terug naar boven-

 

Veiligheid en gezondheid 
Aan dit onderwerp is een aparte bijlage gewijd. Zie ‘Veiligheid en gezondheid’.

-terug naar boven-

 

Vertrouwenspersoon
De vereniging kent een vertrouwenspersoon, die door de leden van de vereniging geraadpleegd kan worden, indien zij daar behoefte aan hebben. Deze vertrouwenspersoon is Marianne Piso. Zij is te bereiken onder nummer 073-6564990

-terug naar boven-